stowarzyszenie numizmatyków profesjonalnych

Stowarzyszenie Numizmatyków Profesjonalnych zostało założone w 1991 roku. SNP jest stowarzyszeniem o charakterze stricte specjalistycznym, związanym z profesjonalnym rynkiem numizmatycznym. SNP skupia osoby zawodowo zajmujące się numizmatyką. Nie jest towarzystwem o charakterze kolekcjonerskim.

Rolą SNP jest szeroka popularyzacja numizmatyki, świadczenie usług eksperckich i doradczych w odniesieniu do instytucji życia publicznego, wydawanie literatury numizmatycznej wspomagającej ruch kolekcjonerski w Polsce, oraz dbanie o utrzymanie profesjonalnego i zawodowego rynku numizmatycznego.

Członkami SNP mogą zostać jedynie osoby fizyczne..

wróć

zarząd

Jarosław Dutkowski, prezes, redaktor naczelny Przeglądu Numizmatycznego

Ryszard Kondrat, wiceprezes

Sergiusz Stube, wiceprezes

Tomasz Bogdanowicz, członek zarządu

Komisja rewizyjna:
Adam Suchanek
Andrzej Szafrański

wróć

statut

W dniu 22 lutego 1992r., w Gdańsku postanowiono powołać stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie Numizmatyków Profesjonalnych przyjmując niniejszy statut.

§ 1

Nazwa brzmi: Stowarzyszenie Numizmatyków Profesjonalnych. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej a jego siedzibą jest miasto Gdańsk. Celem stowarzyszenia jest skupienie osób profesjonalnie zajmujących się numizmatyką, reprezentacja i obrona ich interesów, prowadzenie popularyzacji tematyki numizmatycznej, szkolenie i przygotowanie ekspertów w tej dziedzinie, nawiązywanie kontaktów z organizacjami numizmatycznymi zagranicznymi i międzynarodowymi. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność informacyjno – promocyjną, organizowanie spotkań środowiskowych, wystawy, aukcje, kursy, szkolenia oraz działalność wydawniczą.

§ 2

Założyciele Stowarzyszenia stają się jego członkami. Nabycie członkostwa następuje na mocy uchwały Zarządu. Osoba ubiegająca się o członkostwo powinna przedłożyć rekomendację 2–ch członków stowarzyszenia. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku: śmierci członka, dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie, wykreślenia z listy członków Pozbawienie członkostwa przez wykluczenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek nie spełnia wymagań ustawowych i mimo wezwania, świadczenia tego nie spełnia, z powodu działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia lub nieprzestrzegania postanowień Statutu. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Walne Zebranie większością głosów na wniosek zarządu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. Obowiązkiem członka Stowarzyszenia jest praca społeczna na rzecz realizacji jego celów, popularyzacja prac Stowarzyszenia i numizmatyki, udział w pracach władz Stowarzyszenia, dbanie o dobre imię Stowarzyszenia oraz płacenie składek. Prawem członka Stowarzyszenia jest bierne i czynne prawo wyborcze do jego władz, wgląd w dokumenty Stowarzyszenia, udział w Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia, formułowanie swych opinii i dezyderatów co do działalności Stowarzyszenia i jego władz, wpływa na kierunki, działania Stowarzyszenia oraz obrona i reprezentacja swych prawa jako numizmatyka przez Stowarzyszenie.

§ 3

Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie, Zarząd, Komisja Rewizyjna.

§ 4 Najwyższą władzą Stowarzyszenia Numizmatyków Profesjonalnych jest Walne Zebranie Członków. Określa ono sposoby oraz stopień realizacji celów Stowarzyszenia i zadania dla władz Stowarzyszenia. Walne Zebranie podejmuje uchwały w sprawach nie należących do właściwości innych władz Stowarzyszenia. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów jego uczestników obecnych na zebraniu. Walne Zebranie na okres dwóch lat wybiera 4 – osobowy Zarząd i 3 – osobową Komisję Rewizyjną. W sprawach istotnych dla Stowarzyszenia może być zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie, może być ono też zwołane na pisemny wniosek większości członków Stowarzyszenia zgłoszony Zarządowi, na co najmniej 3 tygodnie przed planowanym terminem zebrania.

§ 5

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: uchwalanie statutu Stowarzyszenia i jego zmiana, zatwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania, uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania i jego zmiana, wybór Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej, ustalanie trybu załatwiania spraw gospodarczych oraz porządku wyborczego, przyjmowanie sprawozdań Zarządu w zakresie finansów i działalności, udzielenie absolutorium Zarządowi, podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia, rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków stowarzyszenia.

§ 6

Zarząd reprezentuje i kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia, realizuje uchwały Walnego Zebrania, czuwa nad funduszem Stowarzyszenia i gospodarką finansową, prowadzi działalność gospodarczą Stowarzyszenia. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Członka Zarządu i Skarbnika wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Prawo do reprezentacji Stowarzyszenia mają dwuosobowo Prezes i Wiceprezes. W imieniu Stowarzyszenia mogą również występować działający łącznie Członek Zarządu i Skarbnik. W sprawach majątkowych do składania oświadczeń z zakresu praw i obowiązków Stowarzyszenia uprawnieni są – Prezes i Wiceprezes ( dwuosobowo), albo działający łącznie Wiceprezes ze Skarbnikiem Istotne dla Stowarzyszenia decyzje podejmuje Zarząd w formie uchwały, dla ich ważności wymagana jest zgoda większości członków zarządu. Przy dwóch głosach za uchwała decyduje głos prezesa, a pod jego nieobecność Wiceprezesa. Ustępujący zarząd składa sprawozdanie, które jest przyjmowane przez Walne Zebranie. Zarząd w całości lub jego członek może być odwołany przed upływem kadencji przez Walne Zebranie z powodu nierealizowania zadań, o których mowa w ust.1. W takim przypadku lub w razie rezygnacji z działalności w zarządzie Walne Zebranie dokonuje wyboru uzupełniającego przy zachowaniu rygorów § 5 Statutu.

§ 7

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia, sprawuje pieczę nad szczegółową gospodarką finansową i materiałową Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Członka. Komisja składa Walnemu Zebraniu roczne sprawozdanie z działalności finansowej Zarządu. Komisja Rewizyjna w całości lub jej członek może być odwołana przed upływem kadencji przez Walne Zebranie z powodu nierealizowania zadań, o których mowa w ust. 1. W takim przypadku lub w razie rezygnacji z działalności w Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie dokonuje wyboru uzupełniającego przy zachowaniu rygorów z § 4 Statutu. Uchwały komisji rewizyjnej są ważne, gdy są podjęte większością głosów, przy obecności minimum 50% członków komisji.

§ 8

Stowarzyszenie środki finansowe dla działalności uzyskiwać będzie ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, w tym także gospodarczej, ofiarności publicznej. Składki są ustalane przez Walne Zebranie na cały rok.

§ 9

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego.Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia (według Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest: Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (22.13.Z) Działalność organizacji profesjonalnych (91.12.Z) Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana (91.33.Z)

§ 10

Zmiany Statutu wymagają kwalifikowanej większości głosów członków biorących udział w Walnym Zebraniu, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

§ 11

Stowarzyszenie może być rozwiązane uchwałą Walnego Zebrania podjętą ilością 75% liczby głosów członków biorących udział w Walnym Zebraniu, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.Statut po zmianach został uchwalony przez członków założycieli na zebraniu w Gdańsku w dniu 03 czerwca 2006r.Powyższy tekst jednolity został uchwalony uchwałą Stowarzyszenia.

Zarząd:Jarosław Dutkowski
Ryszard Kondrat
Sergiusz Stube
Tomasz Bogdanowicz.

wróć

rzeczoznawcy

Kolejność alfabetyczna:


Robert BUCZAK
Warszawa, Hoża 43/49
tel. (22) 625 67 97
Monety średniowieczne obce
Monety polskie do 1814 r.
Monety polskie od 1814 do dziś
Monety europejskie 1500 do 1800
Monety europejskie 1800 do dziś
Monety obu Ameryk
Monety złote

dr Jarosław DUTKOWSKI
Gdańsk, Amundsena 1B/12
tel. (58) 348 73 35
Monety średniowieczne polskie
Monety średniowieczne obce
Monety polskie do 1814 r.
Monety polskie od 1814 do dziś
Monety europejskie do 1814 roku

Ryszard KONDRAT
Warszawa, Hoża 43/49
tel. (22) 625 67 97
Monety średniowieczne polskie
Monety średniowieczne obce
Monety polski do 1814 r.
Monety polskie od 1814 do dziś
Monety europejskie 1500 do 1800
Monety europejskie 1800 do dziś
Monety orientalne
Monety obu Ameryk
Monety złote

Damian MARCINIAK
Warszawa, Nizinna 12/7
tel. 506 025 125
Polskie pieniądze papierowe od 1794 roku
Historyczne papiery wartościowe - akcje i obligacje
Nowożytne monety polskie

Marek MELCER
Białystok, M.C. Skłodowskiej 16
tel. (85) 745 46 81
Monety polski do 1814 r.
Monety polskie od 1814 do dziś
Monety europejskie 1500 do 1800
Monety europejskie 1800 do dziś
Monety orientalne
Monety obu Ameryk
Monety złote

Michał NIEMCZYK
Warszawa, Żelazna 67, paw. 22
tel. (22) 620 45 74
Monety polskie do 1814 r.
Monety polskie od 1814 do dziś
Monety europejskie 1500 do 1800
Monety złote Ameryki Północnej
Monety rosyjskie

Andrzej ROGOWSKI
Toruń, Most Pauliński 10
tel. (56) 62 221 95
Monety polskie do 1814 r.
Monety polskie od 1814 do dziś
Monety europejskie 1500 do 1800
Monety europejskie 1800 do dziś
Monety obu Ameryk
Monety złote

Piotr SKAWIŃSKI
Kraków, Rynek Gł. 7
tel. (12) 634-38-30
Monety średniowieczne polskie
Monety polskie do 1814 r.
Monety polskie od 1814 r. do dziś.
Monety złote

Sergiusz STUBE
Poznań, Jeżycka 19/8
tel. (61) 847 52 47
pda@echostar.pl
Monety antyczne
Monety średniowieczne polskie
Monety średniowieczne obce
Monety polski do 1814 r.
Monety polskie od 1814 do dziś
Monety europejskie 1500 do 1800
Monety europejskie 1800 do dziś
Monety złote

Adam SUCHANEK (GGN)
Gdańsk, Jacka Soplicy 13a
tel. (58) 302 18 13
Monety średniowieczne polskie
Monety średniowieczne obce
Monety polskie do 1814 r.
Monety polskie od 1814 do dziś
Monety europejskie 1500 do 1800
Monety europejskie 1800 do dziś
Monety obu Ameryk
Monety złote

Andrzej SZAFRAŃSKI
Łódź, Legionów 14
tel. (42) 630-69-00
Monety średniowieczne polskie
Monety średniowieczne obce
Monety polskie do 1814 r.
Monety polskie od 1814 do dziś
Monety europejskie 1500 do 1800
Monety europejskie 1800 do dziś
Monety złote

Andrzej TOMASZEWSKI
Poznań, Kramarska 20
tel. (61) 853 07 82
Monety antyczne
Monety średniowieczne polskie
Monety polskie do 1814
Monety polskie od 1814 do dziś
Monety europejskie 1500 do 1800
Monety europejskie 1800 do dziś
Monety złote.

wróć